Anunt al Primariei Gradina

Anunt al Primariei Gradina

Informaţii generale: PRIMĂRIA GRĂDINA, COMUNA GRĂDINA, str. Victoriei, nr. 39, judeţul Constanţa, tel./fax. 0241853800, email primaria_gradina@yahoo.com, cod fiscal 17093977, cod IBAN RO09TREZ24A510103200130X, trezoreria Constanţa, cod poştal 907278.
Informaţii generale privind obiectul concesiunii: primăria comunei Grădina, judeţul Constanţa, organizează licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui spaţiu cu destinaţia Farmacie, format din 2(două) încăperi în suprafaţă de 22,55 mp. şi 2(două) încăperi în suprafaţă de 36,15 mp. cote indivize în comuna Grădina, judeţul Constanţa str. Victoriei nr.34.
Informaţii privind documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul primăriei comunei Grădina, judeţul Constanţa.
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia uneui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot cumpăra caietul de sarcini până la data de 24.02.2016, între orele 8-16.
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire. Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată de la compartimentul Urbanism şi administrarea domeniului public şi privat al primăriei comunei Grădina.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar. Costul unui caiet de sarcini este de 50 lei şi poate fi achitat la casieria primăriei comunei Grădina.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.
Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun redactate în limba română.
Data limită de depunere a ofertelor este de 29.02.2016 ora 9:00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun la sediul primăriei comunei Grădina, judeţul Constanţa – 29.02.2016.
Numărul de exemplare: un singur exemplar original închis şi sigilat.
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.02.2016, ora 12:30 la sediul primăriei comunei Grădina, judeţul Constanţa.
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu procedura licitaţiei publice se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Comenteaza acest articol

css.php