ANUNȚ DE ANGAJARE

SN Aeroportul Intrernațional Mihail Kogălniceanu Constanța SA organizează în data de 07.05.2018, ora 10,00, concurs pentru ocuparea unui post de operator handling, cu contract de muncă pe durată determinată, pe durata suspendării titularului pe post.
CERINȚE PENTRU CANDIDAȚI:
1. Studii: liceul, cu diplomă de bacalaureat
2. Cunoașterea limbii engleze – nivel mediu, conversațional
3. Cunoștințe privind operare calculator, precum și utilizarea programelor Microsoft Office (Word, Excel)
4. Capacitate de comunicare, capacitate de a stabili relații profesionale eficiente, capacitate de a lucra în echipă, responsabilitate, perseverență, inițiativă și punctualitate
5. Disponibilitate pentru program de lucru inegal

ATRIBUȚIILE POSTULUI: activități handling la sol pentru aeronave, pasageri, bagaje, marfă și poștă.
Atribuții specifice:
– Pregătirea și efectuarea activității de handling la sol pentru aeronave, pasageri, bagajele pasagerilor, marfă și poștă, în conformitate cu Procedurile Operatorului aerian, Procedurile și Recomandările IATA, precum și Procedurile cuprinse în documentele interne ale aeroportului (de exemplu: Manual Operațional, Manual de Siguranță pe aeroport)
– Aplicarea instrucțiunilor și procedurilor în vigoare în desfășurarea activității de handling (operator handling check-in, rampă, load-control, bagaje pierdute etc)
– Cunoașterea politicii de tarifare a S.N.A.I.M.K. S.A. și respectarea modului de aplicare a acesteia.

CALIFICAREA CANDIDAȚILOR
Anterior înscrierii la concurs, candidații vor transmite doar curriculum vitae format european care va fi depus la secretariatul societății.
Termen limită de transmitere curriculum vitae data de 27.04.2018, ora 10,00.
CV-urile primite vor fi evaluate, punctate și clasificate în ordine descrescătoare a punctajului obținut.
În data de 27.04.2018, ora 14,00, vor fi contactați pentru înscriere la concurs numai candidații calificați.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS A CANDIDAȚILOR:
Candidații calificați vor prezenta pentru înscriere următoarele documente:
(1) În cazul candidaților externi (care nu sunt salariați ai societății).
cerere de înscriere pentru ocuparea postului (model tipizat pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane, Secretariat, Arhivă), scrisoare de intenție, copie act identitate, copie acte studii și calificări, copie carnet de muncă, adeverințe de vechime în muncă, certificat de cazier judiciar din care să reiasă că nu este înscris în cazierul judiciar.
(2) În cazul salariaților aeroportului: cerere de înscriere pentru ocuparea postului (model tipizat pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane, Secretariat, Arhivă), scrisoare de intenție, copie act identitate, certificat de cazier judiciar din care să reiasă că nu este înscris în cazierul judiciar, diplome, alte acte relevante care nu sunt în dosarul personal existent la Serviciul Resurse Umane, Secretariat, Arhivă.
Termen limită de înscriere a candidaților: 04.05.2018, ora 10,00.

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
– Cunoștințe privind operare calculator, precum și utilizarea programelor din suita Microsoft Office (Word, Excel) în vederea redactării documentelor specifice și exploatării bazei de date constituite în cadrul aeroportului/serviciului-nivel bază, cunoștințe care se vor testa în cadrul probei practice.
-Limba engleză-nivel mediu -traducerea unui text din limba română în limba engleză și din limba engleză în limba română – noțiuni generale despre aeroport.

EXAMINAREA CANDIDAȚILOR

În data de 07.05.2018, candidații calificați și înscriși vor susține următoarele probe:
a. proba limbă engleză – examen scris, pondere 30% în nota finală
b. proba limba engleză- proba orală- pondere 20% în nota finală
c. Interviu (discuții în vederea stabilirii compatibilității candidatului cu postul de operator handling) -pondere 30% în nota finală.
d. Proba practică-operare calculator și noțiuni de bază Microsoft Office (Word, Excel) – pondere 20% în nota finală.
Va fi admis candidatul care a obținut cele mai mari note dintre candidații care au concurat pentru aceeași poziție, cu condiția ca să fi obținut nota minimă necesară angajării, respectiv nota 7 (șapte).
Încadrarea pe post este posibilă numai în baza unei fișe de aptitudini și a unui aviz psihologic cu mențiunea apt pentru prestarea funcției de operator handling, ambele examene (control medical și testare psihologică) având loc la centrul medical cu care SN Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța SA are încheiat contract de prestări servicii medicale.

DATE DE CONTACT: Serviciul Resurse Umane, Secretariat, Arhivă, telefon 0241/255100, int. 105 sau 196, fax 0241/508022, , email: ru@mk-airport.ro

Comenteaza acest articol

css.php