Anunţ important al Primăriei Adamclisi

Anunţ important al Primăriei Adamclisi

Primăria Adamclisi informează cetăţenii comunei că, la ultima şedinţă a Consiliului Local Adamclisi, s-a aprobat bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Adamclisi pe anul 2016, care va avea următorul volum: VENITURI TOTAL: 4.489.521 LEI. Din care: Impozit pe venit din transfer proprietate – 28.000 lei; Impozit clădiri persoane fizice – 16.000 lei; Impozit clădiri persoane juridice – 177.000 lei; Impozit teren persoane fizice – 40.000 lei; Impozit teren persoane juridice – 8.000 lei; Impozit teren extravilan – 525.000 lei; Impozit mijloace de transport persoane fizice – 36.000 lei; Impozit mijloace de transport persoane juridice – 24.000 lei; Alte impozite şi taxe – 24.000 lei; Venituri concesiuni – 68.000 lei; Taxă timbru – 4.000 lei; Amenzi – 12.000 lei; Taxe speciale – 120.000 lei; Cote defalcate impozit venit – 360.000 lei; Subvenţii pentru ajutoare încălzire – 4.000 lei; Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – 861.000 lei; Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 488.640 lei; Sume defalcate din TVA – învăţământ salarii – 1.119.914 lei; Sume defalcate din TVA – Învăţământ Hotărâri Judecătoreşti – 0 lei; Sume defalcate din TVA – Învăţământ materiale – 137.227 lei; Sume defalcate din TVA salarii asistenţi personali – 372.997 lei; Sume defalcate din TVA încălzire Legea nr. 416 / 2001 – 63.743 lei. 3 CHELTUIELI TOTAL RON – 4.489.521 LEI. Din care: Autorităţi Publice (capitolul 51) – 1.177.518 lei; Alte servicii de administraţie publică (capitolul 54) – 65.000 lei; Poliţie locală (capitolul 61) – 127.370 lei; Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor (capitolul 61) – 5.000 lei Învăţământ (capitolul 65) – 1.317.141 lei; Biblioteci publice comunale (capitolul 67 ) – 61.500 lei Cămine culturale (capitolul 67 ) – 63.341 lei Sport (capitolul 67) – 20.000 lei Servicii religioase (capitolul 67 ) – 10.000 lei. Asistenţă socială în caz de invaliditate (capitolul 68) – 372.997 lei; Asistenţă socială – ajutor social (capitolul 68) – 67.743 lei; Asistenţă socială – alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei ( capitolul 68 ) – 179.000 lei Iluminat Public (capitolul 70) – 140.000 lei; Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi gospodărire comunală (capitolul 70) – 556.503 lei Deşeuri, salubrizare (capitolul 74) – 125.026 lei; Prevenire şi combatere inundaţii şi îngheţuri (capitolul 80 ) – 20.000 lei Drumuri (capitolul 84) – 188.382 lei; ART. 2. Se aprobă estimările bugetare pe perioada 2017–2019 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 3. Veniturile se constituie din impozite şi taxe locale şi alte venituri de la populaţie, sume din cota de 22 % pentru echilibrarea bugetului local, sume defalcate din T.V.A. Cheltuielile prevăzute în bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite iar modificările se pot face numai în condiţiile legii. ART. 4. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţie la nivelul comunei Adamclisi finanţate din bugetul local conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se abilitează primarul comunei Adamclisi şi Compartimentul buget–finanţe, impozite şi taxe, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adamclisi. 4 ART. 6. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotărâre Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanta şi persoanelor interesate pentru ducerea ei la îndeplinire, Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii.

Comenteaza acest articol

css.php