Anunț important de la ITM: până la ce dată pot transmite angajatorii modificările la contractele de muncă

Anunț important de la ITM: până la ce dată pot transmite angajatorii modificările la contractele de muncă

Angajatorii vor putea transmite orice modificare a salariului de bază brut în Revisal până la 31 martie 2018, în contextul mutării CAS și CASS la angajat .
Inspectia Muncii prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă va derula in perioada 04.12.2017 – 31.01.2018 o campanie națională “de conștientizare” care urmărește ”informarea, prevenirea și nu sancționarea angajatorilor”, ca urmare a transferului complet al contribuțiilor sociale obligatorii la angajat.
CAMPANIA NATIONALĂ DE INFORMARE Şl CONŞTIENTIZARE are următoarele obiective:
>Creşterea gradului de conştientizare a entităţilor care au calitatea de angajator şi folosesc forţă de muncă fără respectarea prevederilor legale, în ceea ce priveşte consecinţele sociale şi economice pe care le produce munca nedeclarată;
>Clarificarea unor aspecte în ceea ce priveşte modul de interpretare şi de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidenţă a salariaţilor, în special a celor privind transmiterea în registru a modificărilor salariale rezultate din transferul contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, ca urmare a negocierii părţilor contractului de muncă;
>Informarea referitoare la punerea în aplicare a prevederilor art. VII din OUG nr. 82/2017 şi conştientizarea angajatorilor cu privire la iniţierea negocierii colective a contractelor colective de muncă, respectiv la negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.

Incepand cu data de 19 decembrie 2017 a intrat in vigoare Hotărâre Guvernului nr. 905/2017 – privind registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) HG 500/2011 fiind abrogata .
Angajatorii vor putea transmite până la data de 31 martie 2018, orice modificare a salariului de bază lunar brut, a indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi ale altor adaosuri.Ulterior datei de 31 martie, actul normativ mai prevede, ca regulă, transmiterea în REVISAL a oricărei modificări a salariului de bază lunar brut, a indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi ale altor adaosuri prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii acesteia.
In cazul contractelor nou incheiate, acestea trebuie transmise, în continuare, cu o zi inainte ca angajatul sa isi inceapa activitatea, orice modificare a funcţiei/ocupaţiei, a tipului sau a duratei contractului individual de muncă, precum și orice schimbare a duratei timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.
Hotărârea de Guvern mai prevede că persoanele fizice sau juridice de drept privat, care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, au obligația de a întocmi, completa și transmite registrul general de evidență a salariaților, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal. REVISAL.
-orice modificare a datelor de identificare ale angajatorului, respectiv a datelor de identificare ale salariaţilor se vor transmite în registru în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării;
– perioada, cauzele de suspendare şi data încetării suspendării contractului individual de muncă, mai puţin cazurile de suspendare în baza certificatelor medicale, se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepţia situaţiei absenţelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendarii.
– Modificarea salariului de bază lunar brut produs ca urmare a transferării contribuţiilor sociale de la angajator la salariat se va realiza prin încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă sau, în cazul existenţei unui contract colectiv de muncă la nivel de unitate sau a unui act adiţional la contractul colectiv de munca , se poate realiza şi prin decizie.
-Contractele colective de muncă/acordurile colective încheiate şi actele adiţionale la acestea, încheiate pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, vor respecta dispoziţiile prevăzute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi înregistrate la inspectoratele teritoriale.
-Inspecția Muncii consideră că este binevenită clarificarea unor aspecte privind modul de interpretare și de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidență a salariaților și în ceea ce privește modicările contractului individual de muncă, completarea si transmiterea datelor în REVISAL.
Inspectorii vor insista totodată pentru cunoașterea și conștientizarea beneficiilor muncii legale și asupra riscurilor la care se expun atât angajatorii cât și angajații.
”Pentru a veni în sprijinul angajatorilor, inspectoratele teritoriale de munca vor disemina informații referitoare la punerea în aplicare a modificărilor legislative cu privire la registrul general de evidență a salariaților privind completarea si transmiterea elementelor raportului de muncă ca urmare a transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat. Se vor organiza sesiuni de informare și conștientizare”, a mai precizat Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.

Comenteaza acest articol

css.php