Anunţ posturi vacante Primăria Năvodari – Februarie 2016

Anunţ posturi vacante Primăria Năvodari – Februarie 2016

1.PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA ANUNȚĂ
În conformitate cu prevederile art. 58 , alin. (2), lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:
1. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Disciplină în construcții;
2. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Măsurători Topo;
3. Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spații Verzi;
4. Polițist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul Serviciului ordine și liniște publică-pază-intervenție;
5. Polițist local, clasa III, grad profesional debutant – 2 posturi din cadrul Serviciului ordine și liniște publică-pază-intervenție;
6. Polițist local, clasa I, grad profesional debutant – 2 posturi din cadrul Serviciului ordine și liniște publică-pază-intervenție.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Năvodari în data de 1 martie 2016, ora 13 – proba scrisă și 1 martie 2016 ora 10 – proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC pentru postul vacant de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrare, Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spații Verzi. Interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv până la data de 18.01.2016.
Candidații trebuie să îndeplinească codițiile prevăzute de Art.54 din Legea nr.188/1999 republicată (r2) privind Statutul Funcționarilor Publici.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevazute de Art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, respectiv:
– formularul de înscriere
– copia actului de identitate
– copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
– copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice
– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
– adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
– declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică
Copiile actelor menționate se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Condiții de participare la concurs:
1. Pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Disciplina în construcții :
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Arhitectură-urbanism, specializarea Arhitectură-urbanism;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;
2. Pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Măsurători topo:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an
– curs de formare profesională în domeniul administrației publice.
3. Pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spații Verzi:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești sau în domeniul administrației publice;
– cunoștinte PC, Word, Excel – nivel avansat;
4. Pentru ocuparea funcției publice de polițist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul Serviciului ordine și liniște publică-pază-intervenție:
– studii medii liceale absolvite cu diplomă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcției publice: minimum 5 ani
– permis de conducere auto, categoria B.
5. Pentru ocuparea funcțiilor publice de polițist local, clasa III, grad profesional debutant – 2 posturi, din cadrul Serviciului ordine și liniște publică-pază-intervenție:
– studii medii liceale absolvite cu diplomă;
– permis de conducere auto, categoria B.
6. Pentru ocuparea funcțiilor publice de polițist local, clasa I, grad profesional debutant – 2 posturi, din cadrul Serviciului ordine și liniște publică-pază-intervenție:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– permis de conducere auto, categoria B.
BIBLIOGRAFIE
1. Pentru ocuparea funcțiilor publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Disciplina în construcții și de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Măsurători Topo:
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), actualizată
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată
3 Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, (r2), cu modificările și completările ulterioare
4. Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare
2. Pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spații Verzi:
1. Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată, actualizată
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), actualizată
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată
4. Ordonanța nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată
5. Hotararea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată
3. Pentru ocuparea funcțiilor publice de Polițist local, clasa III, grad profesional principal, Polițist local, clasa III, grad profesional debutant – 2 posturi, Politist local, clasa I, grad profesional debutant – 2 posturi din cadrul Serviciului ordine și liniște publică-pază-intervenție:
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), actualizată
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată
3. Legea nr.155/2010 poliției locale, republicată, actualizată
4. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare
5. Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Comenteaza acest articol

css.php