Consilierii locali, convocați în ședință: se va încerca, din  nou, preluarea arenei sportive din strada Primăverii

Consilierii locali, convocați în ședință: se va încerca, din nou, preluarea arenei sportive din strada Primăverii

Consiliul local al municipiului Constanţa se convoacă în şedinţă ordinară, vineri, 29 septembrie 2017, ora 13,00, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 25.08.2017;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II pe anul 2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al RAEDPP Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asistență tehnică dintre municipiul Constanța și Banca Mondială;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Pre-Acordului de finanțare dintre municipiul Constanța și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 174/2017 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Primăverii nr. 2 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și devizului general, revizuit, aferent obiectivului de investiții „Reparații capitale și modernizarea pasajului Cumpenei”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Constanța la Eurocities – Rețeaua marilor orașe europene și plata cotizației anuale aferente;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

10.Proiect de hotărâre pentru aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea specifică serviciului de salubrizare în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 2605/2012 c.a. pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. 1560/118/2012 și pentru aprobarea încheierii tranzacției judiciare dintre municipiul Constanța și POLARIS M. HOLDING S.R.L. în scopul stingerii litigiului ce formează obiectul dosarului civil nr. 2711/99/2017 aflat pe rolul Curții de Apel Iași;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

11.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius Constanța” ;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

13. Proiect de hotărâre privind planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 228/2017 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanța în anul 2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

16. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – extindere și supraetajare locuință parter, str. Meșterul Manole nr. 76, lot 1/2 investitor Geambașu Lilian Sorin;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință unifamilială D+P+1E, str. Poporului nr. 13, investitor SC Cao Expedition SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire două locuințe P+1E, în parcela A 486/5, investitor Abduraim Medet;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință D+P+1E, str. Berna nr. 13, investitor Molamet Feuzi;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Dimitrie Bolintineanu, str. I.G. Duca, str. Dacia și bd. Mamaia, inițiator SC Adria Rox Imobiliare SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință către Universitatea „Ovidius” din Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța, str. Ion Vodă nr. 58;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

27. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Dumbrava Roșie nr. 53;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

28. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

29. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 53/2011 privind transmiterea pe perioadă determinată a terenului în suprafață de 13.936 mp situat în Constanța, zona Faleză Nord, str. Lt. Gh. Economu – str. Ciprian Porumbescu, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea CN „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

30. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1109 mp situat în Constanța, șoseaua Mangaliei, zona Billa către Arhiepiscopia Tomisului în vederea edificării unui lăcaș de cult;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

31. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, asupra terenului în suprafață de 300 mp situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia intersecție cu bd. Aurel Vlaicu, Arhiepiscopiei Tomisului, în vederea construirii Capelei Tinerilor;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

32. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren situat în municipiul Constanța, pentru racordarea la rețeaua elctrică de interes public;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

33. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren pentru terenul situat în municipiul Constanța, str. Theodor Aman nr. 8, proprietatea domnului Oancea Ionuț, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit, începând cu anul 2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

34. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren pentru terenul situat în municipiul Constanța, mal lac Tăbăcărie, proprietatea domnului Giurgiucanu Georgică, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit, începând cu anul 2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

35. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, Vila nr. 11, proprietatea doamnei Tănase Ioana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită, începând cu anul 2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

36. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 lit. a) din HCL nr. 24/2016 privind aprobarea Programului “RESPECT”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de evaluare și regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii și care solicită subvenții de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2018, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenții de la bugetul local;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
39.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din HCL nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

40. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din HCL nr. 209/2016 privind adoptarea criteriilor privind accesul la locuințele construite de A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor precum și repartizarea locuințelor pentru tineri;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței, atribuțiilor și funcționării Comisiei de repartizare locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței, atribuțiilor și funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

43. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație al RADET Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

44. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație al RATC Constanța.
iniţiator: primar Decebal Făgădău

Comenteaza acest articol

css.php