Convocator al Consiliului Local al comunei Adamclisi

Convocator al Consiliului Local al comunei Adamclisi

C O N V O C A T O R
===================

În temeiul Dispoziţiei nr. 21 din data de 01.02.2016 a primarului comunei Adamclisi, judeţul Constanţa, sunteţi invitaţi la şedinţa ordinară a Consiliului local Adamclisi din data de 05.02.2016, orele 09.00 la sediul Primăriei comunei Adamclisi din localitatea Adamclisi, şedinţă care are următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, a estimărilor bugetare pentru perioada 2017 – 2019 şi a listei obiectivelor de investiţie pe anul 2016 al Consiliului Local al comunei Adamclisi, judeţul Constanţa.
Iniţiator: Burcea Anton Tudorel – primar.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru Primăria comunei Adamclisi, judeţul Constanţa.
Iniţiator: Burcea Anton Tudorel – primar.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării componentei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Adamclisi, judeţul Constanţa.
Iniţiator: Burcea Anton Tudorel – primar.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a statului de personal al aparatului de specialitate al primarului Comunei Adamclisi, judeţul Constanţa pentru anul 2016.
Iniţiator: Burcea Anton Tudorel – primar.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Adamclisi, judeţul Constanţa.
Iniţiator: Burcea Anton Tudorel – primar.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, colectarea și transportul deșeurile din zona 3 Deleni în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa” – SMIS – CSNR 48462.
Iniţiator: Burcea Anton Tudorel – primar.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea în Județul Constanţa în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa” – SMIS – CSNR 48462.
Iniţiator: Burcea Anton Tudorel – primar.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local care vor fi efectuate cu persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat conform Legii nr. 416 / 2001 pentru anul 2016.
Iniţiator: Burcea Anton Tudorel – primar.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei speciale de salubritate a unor gospodării de pe raza comunei Adamclisi, judeţul Constanţa.
Iniţiator : Burcea Anton Tudorel – primar.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1815/ 22.04.2015 încheiat între comuna Adamclisi şi C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A.;
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ADAMCLISI, ÎNSUŞIT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL ADAMCLISI NR. 39/ 26.09.2014 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDEŢUL CONSTANŢA, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

Comenteaza acest articol

css.php