Convocator al Consiliului Local Valu lui Traian

Convocator al Consiliului Local Valu lui Traian

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în data de 11 martie 2016 (vineri) ora 15,30, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.
Ordinea de zi este compusă din următoarele puncte: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe anul 2016.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
2. Proiect de hotărâre privind instituirea regulilor şi măsurilor specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ al comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2016 aprobat prin H.C.L. nr.37/08.02.2016.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea CONTULUI DE EXECUŢIE al bugetului local pe anul 2015.
Iniţiator-Primar-FLORIN MITROI
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.96/16.03.2015 privind aprobarea nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu lui Traian, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea eşalonării şi scutirii la plata impozitelor şi taxelor locale unor persoane fizice.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea alin.(3) din Alexa nr.7 la H.C.L. nr.371/ 19.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.
Iniţiator-Primar-FLORIN MITROI
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a scutirilor şi facilităţilor la plata impozitelor şi taxelor locale.
Iniţiator-Primar-FLORIN MITROI
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.2 din H.C.L. nr.227/24.06.2011 privind aprobarea schimbării amplasamentului suprafeţei de 1500 m.p. atribuită doamnei Matache Tinca conform T.P. nr.51492/492/1993, teren ce a fost preluat de Consiliul Local pentru realizarea unui drum de acces.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului intravilan în suprafaţă de 1.392 m.p., teren intravilan situat în comuna Valu lui Traian, str. Calea Dobrogei nr.260, ce face parte din domeniul privat al comunei.
Iniţiator- Viceprimar FRĂŢILĂ IULIA-CLAUDIA
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.269/10.08.2015 privind aprobarea efectuării demersurilor necesare transmiterii fără plată a microbuzelor şcolare şi trecerea acestora din domeniul privat al comunei Valu lui Traian şi administrarea Consiliului Local în patrimoniul celor două şcoli gimnaziale de pe raza comunei şi administrarea acestora.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la prelungirea termenului de închiriere pentru locuinţa socială –ap.17, a cărei durată expiră la data de 10.03.2016.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţei sociale vacantă – apartamentul nr.16, situată pe str.Floarea Soarelui, nr.46 E, Casa nr.5.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.34/15.01.2016 privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2016.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității Societății ”Gospodărie Comunală Valu lui Traian”SRL, pe anul 2016.
Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări/reparații/întreținere al Societății ”Gospodărie Comunală Valu lui Traian” S.R.L., pe anul 2016.
Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții și dotări a Societății ”Gospodărie Comunală Valu lui Traian” S.R.L., pe anul 2016
Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economico- finanaciari ale Societății ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN” S.R.L. pe anul 2016.
Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de întreținere a domeniului public și privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2016.
Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Politicilor contabile pe anul 2016, pentru S”Gospodărie Comunală Valu lui Traian” S.R.L.
Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN
23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2016, aprobat prin H.C.L. nr.15/ 15.01.2016
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.25/15.01.2016 privind aprobarea atribuirii directe a unor contracte de furnizare sau de servicii în cursul anului 2016.
Iniţiator- primar-MITROI FLORIN
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr.17/15.01.2016 privind aprobarea programului de achiziţii pe anul 2016.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Politicilor contabile pe anul 2016, pentru UAT Valu lui Traian.
Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN
27. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind organizarea Asociaţiei Sportive „VOINŢA” Valu lui Traian.
Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN
28. Diverse:
a) – Raport de control nr.2947/10.02.2016 încheiat de Camera de Conturi Constanţa în urma acţiunii de verificare „Controlul modului de utilizare a fondurilor alocate U.A.T.-urilor de la bugetul de stat, prin M.D.R.A.P., pentru modernizarea drumurilor de interes local clasificate şi alimentarea cu apă a satelor”;
b) -Adresa nr.20406/01.03.2016 a S.C. RAJA S.A. Constanţa prin care comunică Extras din Hotărârea nr.1/22.02.2016 a Adunării generale extraordinare a acţionarilor prin care s-a aprobat mărirea capitalului social.
c) –Cererea nr.4.163/25.02.2016 – Grecu Florentina solicită acord în vederea intabulării construcţiei aflate pe str. Techirghiol nr.103.;
d) –Adresa nr.R 2569/12.02.2016 – a Consiliului Judeţean Constanţa cu privire la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei;
e) – Adresa nr.352/22.02.2016 a A.D.I. „DOBROGEA” prin care comunică documntele adoptate în urma şedinţei Adunării Generale a ADI „DOBROGEA” din 17.02.2016. P R I M A R, FLORIN MITROI

Comenteaza acest articol

css.php