Hotarare a Consiliului Local Cobadin

Hotarare a Consiliului Local Cobadin

HOTĂRÂREA NR. 02/29.01.2016
Privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al Comunei Cobadin,
jud. Constanţa, pentru anul 2016

Consiliul Local al Comunei Cobadin, jud. Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016,

Având în vedere:
  - Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Cobadin, jud. Constanţa, pentru anul 2016; expunerea de motive; Referatul nr. 791/27.01.2016 întocmit de Compartimentul Buget – Finanţe; avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Local al Comunei Cobadin; avizul de legalitate al Secretarului comunei Cobadin;
  - În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; Legea 293/2015 privind aprobarea OUG nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016; HG nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară, la propunerea ordonatorului de credite prezint spre analiză şi aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016;
– Ţinând seama de prevederile art. 36, coroborat cu dispoziţiile art.43, alin. (4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   – Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 199/17.11.1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;

  În conformitate cu dispoziţiile art. 5, art. 10, art.36, art.39, alin. (1), art. 45, art.47, art.48, alin. (2), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
  Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Cobadin, jud. Constanţa pentru anul 2016, astfel:
  
  1.1. VENITURILE TOTALE ALE INSTITUŢIEI sunt în sumă de 14.829.409 lei şi sunt compuse din veniturile proprii realizate în anul 2015 obţinute prin HCL NR. 90/15.12.2014 la care se adaugă veniturile repartizate de la bugetul de stat, cât şi sumele obţinute în urma încheierii contractelor de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru construirea Şcolii Generale de la Viişoara, cât şi pentru execuţia forajului pentru alimentare cu apă în satul Negreşti.
  Acestea sunt defalcate pe an, astfel:
– Învăţământ (cheltuieli de personal) – 4.633.760 lei;
– cheltuieli materiale – 590.396 lei:
– handicap – 906.675 lei;
– ajutoare încălzirea locuinţei (legea 416) – 49.578 lei:
– cote defalcate pentru bugete – 3.042.000 lei;
– sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 874.000 lei;
– subvenţii pentru finanţarea sănătăţii – 46.000 lei;
– subvenţii pentru încălzirea locuinţei cu lemne – 37.000 lei;
– finanţarea programului Naţional de Dezvoltare Locală – 2.535.000 lei.
  Total sume ce vor fi primite 12.714.409 lei pe an.
  Diferenţa de 2.115.000 lei venituri reprezintă suma din taxe şi impozite locale.
  Din totalul veniturilor, acestea sunt repartizate pe capitole de cheltuială de personal, cheltuieli materiale de bunuri şi servicii, transferuri şi cheltuieli de investiţii.

  1.2. Având în vedere repartizarea veniturilor, CHELTUIELILE TOTALE ALE INSTITUŢIEI sunt în sumă de 14.829.409 lei şi sunt previzionate, astfel:
  
  1.2.1. La capitolul 51.02. Autorităţi publice
– cheltuieli personal – 941.200 lei;
– cheltuieli materiale – 792.200 lei;
– cheltuieli de investiţii – 8.000 lei;
– Computer şi echipament IT – 8.000 lei;

  1.2.2. La capitolul 54.02. Alte servicii publice (PSI)
– cheltuieli personal – 27.500 lei;
– cheltuieli materiale – 34.700 lei;

  1.2.3. La capitolul 61.02. Poliţie locală
– cheltuieli personal – 261.340 lei;
– cheltuieli materiale – 143.200 lei;
– cheltuieli de investiţii – 59.000 lei;
– Laptop, computer şi echipament IT – 15.000 lei;
– Sistem de securitate şi semnalizare a efracţiei 44.000 lei şi sistem de închidere automată;

  1.2.4. La capitolul 65.02. Învăţământ
– cheltuieli personal – 4.633.760 lei;
– cheltuieli materiale – 675.396 lei;
– burse – 197.000 lei;
– investiţii – 2.335.000 lei;
– Construire Şcoală Generală P+1E – clasele I-VIII, împrejmuirea terenului şi fosă septică Sat Viişoara, Comuna Cobadin, judeţ Constanţa – 2.275.000 lei;
– Cheltuieli de organizare asistenţă tehnică comisioane, taxe Construire Şcoală Generală P+1E – clasele I-VIII, împrejmuirea terenului şi fosă septică Sat Viişoara, Comuna Cobadin, judeţ Constanţa – 60.000 lei;

  1.2.5. La capitolul 67.02. Cultură, Bibliotecă, Tineret şi Culte
– cheltuieli de personal – 54.060 lei;
– cheltuieli materiale- 134.200 lei;

  1.2.6. La capitolul 68.02. Asistenţă socială
– cheltuieli de personal asistenţi sociali – 823.200 lei.

Comenteaza acest articol

css.php