Realizezi venituri din străinătate? Ești obligat să le declari până pe 25 mai

Realizezi venituri din străinătate? Ești obligat să le declari până pe 25 mai

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa aduce la cunoştinţa contribuabililor persoane fizice că termenul limită pentru depunerea formularului 201 – „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate” pentru veniturile anului 2016 la organul fiscal competent este 25 mai 2017.
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România şi de către persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă, care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi:
– venituri din profesii liberale;
– venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii;
– venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
– venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură;
– venituri sub formă de dividende;
– venituri sub formă de dobânzi;
– venituri din premii;
– venituri din jocuri de noroc;
– câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
– alte venituri din investiţii;
-venituri din pensii, remuneraţii/indemnizaţii ale membrilor consiliului de administraţie/administratori/cenzori şi alte venituri similare;
– alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care realizeazã venituri din pensii din străinătate în vederea stabilirii contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate, datorată în România.

Declaraţia se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă, care desfăşoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situaţii, după caz:
a) în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfăşurat activitatea;
b) în cazul în care detaşarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit, întrucât între părţi (angajat-angajator) nu mai există relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii.

Veniturile se declară pentru fiecare ţară – sursă a veniturilor şi pentru fiecare categorie de venit realizat.

Declaraţia se depune, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Aceasta poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Formularul 201 se poate obtine prin:
– descarcarea de pe websiteurile: Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – de la adresa www.anaf.ro, sectiunea Asistenta contribuabili/Toate formularele, cu explicatii;
– prezentarea la sediul administraţiei fiscale de care aparţin de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.

Nedepunerea formularului 201, „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate” în termenul legal, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 ş i 500 lei.

Totodată menţionăm că, pentru a veni în sprijinul contribuabililor Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, organizează în data de 18 mai ora 13.00 la sediul CECCAR Constanţa o întâlnire cu contribuabilii având ca temă de dezbatere „Depunerea şi completarea formularului 201 – Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”.

Comenteaza acest articol

css.php