Şedinţă ordinară a Consiliului Local Valu lui Traian – Februarie 2016

Şedinţă ordinară a Consiliului Local Valu lui Traian – Februarie 2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA VALU LUI TRAIAN
PRIMAR
Nr. 2.289 din 02.02.2016

C O N V O C A T O R

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare în data de 08 februarie 2016 (luni) ora 15,30, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Ordinea de zi este compusă din urmatoarele puncte:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea BUGETULUI LOCAL pe anul 2016, precum şi a Bugetului Local previzionat pe perioada 2017-2020.

Iniţiator- primar-MITROI FLORIN

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulent edicaţional acordat sub forma de tichete sociale pentru grădiniţă, ce se va acorda în baza Legii nr.248/2015, precum şi a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică constituită la nivelul comunei Valu lui Traian.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare pentru aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea în judeţul Constanţa în cadrul proiectului: ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa” cod-SMIS-CSNR 48462.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, colectarea şi transportul deşeurilor în cadrul proiectului: ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa” cod-SMIS-CSNR 48462.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării şi partajării terenului intravilan în suprafaţă totală de 877 m.p. situat pe str. Teiului nr.11.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării suprafeţei de teren intravilan concesionată domnului IGNAT NECULAI conform contractului de concesiune nr.1487/12.07.1999, ce are ca obiect terenul intravila situat pe str. Doamnei nr.1.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării activităţii şi operaţionalizarea Asociaţiei ”Grupul de Acţiune Locală – Asociaţia de Dezvoltare Zonală Murfatlar”, asociaţie înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Constanţa în temeiul Încheierii nr.214/11.09.2006 a Judecătoriei Constanţa, pronunţată în Dosarul civil nr.205/F/2006.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea eşalonării şi scutirii la plata impozitelor şi taxelor locale unor persoane fizice.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unui număr de 2 locuinţe sociale vacantate, situate pe str.Floarea Soarelui, nr.46 C, Casa nr.3, Aparatmentele nr.8 şi nr.9.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la H.C.L. nr.232/17.07.2015 privind însuşirea variantei finale a proiectului modelului de steag al U.A.T. Comuna Valu lui Traian, judeţul Cosntanţa.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

13. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.25/15.01.2016 privind aprobarea atribuirii directe a unor contracte de furnizare sau de servicii în cursul anului 2016.

Iniţiator- primar-MITROI FLORIN

14. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui număr de două suprafeţe de teren intravilan ce fac parte din domeniul public al c omunei Valu lui Traian.

Iniţiator- primar-MITROI FLORIN

15. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ teritoriale membre ale A.D.I. „Apă-Canal Constanţa” şi în care îşi desfăşoară actuvitatea operatorul regional S.C.RAJA S.A.Constanţa.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

16. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr.1/ 28.09.2012 ce are ca obiect locuinţa socială-apartamentul nr.16, din casa nr.5, situată pe str. Floarea Soarelui nr.46 E şi aprobarea repartizării locuinţei sociale devenită vacantă.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr.17/15.01.2016 privind aprobarea programului de achiziţii pe anul 2016.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico/economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontare până la 31.12.2015 şi valoarea rest de executat pentru proiectul : „Proiectare şi execuţie Modernizare drumuri de interes local, comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa” .

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico/economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontare până la 31.12.2015 şi valoarea rest de executat pentru proiectul : „Proiectare şi execuţie Reabilitare drumuri de interes local, comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa” .

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico/economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontare până la 31.12.2015 şi valoarea rest de executat pentru proiectul : „Proiectare şi execuţie Amenajare tramă stradală zona F Centrală, comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa” .

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico/economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontare până la 31.12.2015 şi valoarea rest de executat pentru proiectul : „Proiectare şi execuţie Amenajare tramă stradală zona F est, comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa” .

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico/economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontare până la 31.12.2015 şi valoarea rest de executat pentru proiectul : „Proiectare şi execuţie Amenajare tramă stradală zona F vest , comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa” .

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico/economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontare până la 31.12.2015 şi valoarea rest de executat pentru proiectul : „Proiectare şi execuţie Amenajare tramă stradală Extindere Zona C, comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa” .

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

24. Diverse

P R I M A R, FLORIN MITROI

Comenteaza acest articol

css.php