30 de posturi vacante într-una dintre instituțiile constănțene cu cele mai bune lefuri

30 de posturi vacante într-una dintre instituțiile constănțene cu cele mai bune lefuri

Autoritatea Navală Română este una dintre instituțiile constănțene care beneficiază de un buget generos pentru salarizarea personalului, astfel încât orice post scos la concurs este vânat de către o mulțime de doritori. Potrivit unui anunț publicat de Agenția Națională a Funcționarilor Publice, ANR scoate la concurs nu mai puțin de 30 de posturi vacante, de la referent, la inspector, căpitan de port, consilier juridic, ofițeri port, ori șoferi, atât la sediul central, cât și la căpităniile din țară.
Salariul mediu în ANR este de peste 4.500 lei/lună.
Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este 26.05.2017,urmând ca în perioada 29-30 mai să aibă loc selecția dosarelor, iar pe 31 mai se pot depune contestații. Proba scrisă este programată pe data de 7 iunie, iar afișarea rezultatelor, pe 8 iunie. Interviul se va susține pe 12 iunie, iar rezultatele finale ale concursului se vor face publice pe 14 iunie.

Depunerea dosarelor de concurs şi desfăşurarea concursului, se va face astfel:

-pentru posturile din cadrul Autorităţii Navale Române – Central, candidaţii vor depune dosarele la sediul Autorităţii Navale Române, Constanţa, str. Incintă Port nr. 1, et. 9 camera 93.

-pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Constanţa, candidaţii vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Constanţa, Constanţa, str. Incintă Port nr. 1, clădirea ANR, et. 3.

-pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Galaţi şi Inspectoratul Tehnic ANR Galaţi, candidaţii vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Galaţi, Galaţi, Str. Portului nr. 30.

-pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Giurgiu, candidaţii vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Giurgiu, Giurgiu, Şoseaua Portului nr. 9A.

-pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Tulcea, candidaţii vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Tulcea, Tulcea, Str. Portului nr. 36.

-pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Drobeta-Turnu Severin, candidaţii vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Drobeta-Tumu Severin, Drobeta-Tumu Severin, Str. Portului nr. 3.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
-curriculum vitae.
Mai multe informații se găsesc pe pagina de internet a instituției.

Comenteaza acest articol

css.php