Posturi bine plătite, scoase la concurs de o instituție constănțeană

Posturi bine plătite, scoase la concurs de o instituție constănțeană

Autoritatea Navală Română din Constanţa anunță că organizează concurs pentru ocuparea pe per este liber un post de şef-birou, dar și unul de inspector specialitate.
La Centrul Maritim de Coordonare/Serviciul MRCC este vacant un alt post de inspector specialitate gradul IA, iar la Direcţia Economică/Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Reparaţii, SSM, unul de şofer.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• şef-birou/Biroul ISM/ISPS/DISSN – 1 post:
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
Specialitatea de bază: domeniul naval;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: – minimum 6 ani în domeniul naval;
posesor carnet dc conducere categoria B;
cursuri specifice siguranţă şi securitate maritimă;
cursuri codul ISM, codul ISPS;

• inspector specialitate gradul lA/biroul ISM/ISPS/DISSN -1 post
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă;
Specialitatea de bază: domeniul naval;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: – minimum 9 ani în domeniul naval;
posesor carnet de conducere categoria B;
cursuri specifice siguranţă şi securitate maritimă;
cursuri codul ISM, codul ISPS;

• inspector specialitate gradul lA/Serviciul MRCC/Centrul Maritim de Coordonare – 1 post
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
Specialitatea de baza: domeniul naval;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: – minimum 9 ani in domeniul naval;
posesor brevet maritim punte;
certificat de operator în sistemul GMDSS-ROC sau GOC- valabil;
curs limbă engleză maritimă (1MO standard);
adeverinţă/eertificat „Competenţe de utilizare a calculatorului”;

• şoferi Servi ciul Administrativ, Aprovizionare, Reparaţii, SSM. Direcţia Economică – 1 post:
Nivelul studiilor: studii medii;
Specialitatea de bază: şcoală de şoferi profesionişti;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 3 ani;
posesor carnet de conducere categoria B şi C;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 iulie 2017, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
01 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
04 august 2017, ora 10:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Autorității Navale Române din Constanţa, str. Incintă Port nr. 1, Judeţul Constanţa, telefon 0372419830; 0372/419884.

Comenteaza acest articol

css.php