Primarul unei comune constănțene, la judecata ANI: și-a angajat fiul la primărie

Primarul unei comune constănțene, la judecata ANI: și-a angajat fiul la primărie

Agenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de naturã administrativã în cazul a 20 foști și actuali aleși locali, dupã cum urmeazã:
1. BUTA IOAN, primar al orașului Murgeni, județul Vaslui- INCOMPATIBILITATE

În perioada 31 octombrie 2012 – 10 decembrie 2014, a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de membru-președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Murgeni, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
2. ROTAR MARINEL, primar al comunei Santãu, județul Satu Mare- INCOMPATIBILITATE

În perioada 20 iunie 2012 – 20 februarie 2013, a deținut și a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de administrator în cadrul S.C. Domini S.R.L., iar în perioada 20 iunie 2012 – 29 mai 2017, a deținut și a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de titular întreprindere individualã în cadrul Rotar Marinel Întreprindere Individualã, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003.
3. BRANECI MARIN, primarul comunei Verbiþa, judeþul Dolj-INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 iunie 2012 – 30 mai 2013, a deținut și a exercitat simultan funcþia de primar ºi calitatea de membru în Consiliul de adminstraþie la ªcoala Gimnazialã Verbiþa, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
4. POPESCU GHEORGHE, primar al comunei Fântânele, județul Constanța- CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea funcției de primar, a emis Dispoziția de numire a fiului sãu în funcția de referent în cadrul primãriei și a semnat Contractul individual de muncã al acestuia.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 76 din Legea nr. 161/2003.
5. GHEORGHE GRIGORE, actual primar și fost viceprimar al orașului Gãești, județul Dâmbovița- INCOMPATIBILITATE

În perioada 18 iulie 2012 – 25 septembrie 2015, a deținut și a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Liceul Tehnologic “Iordache Golescu” Gãești, județul Dâmbovița, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
6. BACIU VASILE, fost primar al comunei Horia, județul Neamț- CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de primar, a semnat concesionarea drepturilor de exploatare a unei pajiști în suprafațã de 5,70 ha, situatã în comuna Horia, judetul Neamț, în favoarea fiului sãu.
Acest fapt s-a petrecut deși persoana evaluatã cunoștea, în calitate de primar, valoarea și calitatea bunului care urma sã fie concesionat și a participat, totodatã, și la semnarea Contractului de concesiune (în calitate de concedent, în exercitarea atribuțiilor de serviciu).

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 38 și art. 46 din O.U.G nr. 54/2006 și cu dispozițiile art. 9, alin. (1) din O.U.G nr.34/2013.
7. HUIBAN CORNELU, fost primar al comunei Secuieni, județul Bacãu- CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de primar, a emis o Dispoziție privind numirea soției sale în funcția publicã de consilier în cadrul Compartimentului Comunicare și Relații cu Publicul, Registraturã, Petiții din cadrul Primãriei comunei Secuieni, județul Bacãu, ca urmare a reorganizãrii U.A.T. Secuieni.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 și art. 75 din Legea nr. 393/2004.
8. MAXIM STELIAN, actual primar și fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani- CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a votat Hotãrârea Consiliului Local privind aprobarea închirierii pajiștii prin licitație publicã (teren în suprafațã de 542,58 ha situat în satele Blândești, Cherchejeni, Soldãnești, aparținând domeniului privat al comunei Blândești).

De asemenea, în calitate de consilier local, persoana evaluatã a votat Hotãrârea Consiliului Local privind scãderea taxei de participare la licitație privind închirierea pajiștii comunale aparținând comunei Blândești și modificarea punctului 10 în caietul de sarcini.

Totodatã, persoana evaluatã a încheiat cu C.L. al comunei Blândești, județul Botoșani, un contract de închiriere pentru o parte din acea suprafațã de teren.

Ulterior, în calitate de primar, acesta a participat la adoptarea unei Hotãrâri prin care s-a împuternicit pe sine însuși pentru verificarea lucrãrilor efectuate pe pajiștea situatã în satele Blândești, Cerchejeni, Soldãnești, aparținând domeniului privat al comunei Blândești.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75 și art. 77, alin.(1) din Legea nr. 393/2004.
9. PANÃ FLOREA, viceprimar al comunei Putineiu, județul Teleorman
INCOMPATIBILITATE

În perioada 11 februarie 2011 – 08 ianuarie 2014, simultan cu deținerea și exercitarea funcției de viceprimar, a desfãșurat activitãți remunerate în baza contractului de agent încheiat cu Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.
10. BROȘTEANU IONEL, viceprimar al comunei Bãcești, județul Vaslui
INCOMPATIBILITATE

În perioada 24 iunie 2012 – 03 martie 2016, a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de titular întreprindere individualã în cadrul „Broșteanu Ionel” Întreprindere Individualã, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
11. MIHAI PETRE, viceprimar al comunei Daia, județul Giurgiu
INCOMPATIBILITATE

În perioada 31 iulie 2012 – 10 iunie 2017, a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Daia, județul Giurgiu, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
12. VORNICU ERMIL, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Balcani, județul Bacãu
INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitãrii mandatelor de consilier local, în intervalul 25 august 2008 – 20 februarie 2015, S.C. Vitmex Prodcom S.R.L. (în cadrul cãreia persoana evaluatã deținea calitatea de asociat unic și funcția de administrator, iar soția sa deținea funcția de administrator) a furnizat produse Primãriei comunei Balcani, județul Bacãu (prin achiziții directe – 105 facturi fiscale), încasând suma totalã de 428.059,91 Lei.
Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.
13. CERNÃTESCU MARCU SILVIU, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Albești, județul Vaslui
INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 mai – 14 iunie 2013, a deținut și exercitat simultan calitatea de consilier local și funcția de consilier personal al primarului, încãlcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
14. SIMON FERENC, consilier local al comunei Lunca de Sus, județul Harghita
INCOMPATIBILITATE

În perioada 27 iunie 2012 – 01 mai 2016, a deținut și a exercitat simultan funcția de consilier local și pe cea de șef compartiment al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgențã Lunca de Sus, județul Harghita, încãlcând astfel dispozițiile art. 88, alin.(1), lit c) din Legea nr. 161/2003.
15. ORMENIȘAN ROMEO – MARIN, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Sîncraiu de Mureș, județul Mureș
INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 octombrie 2015 – 29 decembrie 2016, a deținut și a exercitat simultan funcția de inspector la Direcția Tehnicã din cadrul Primãriei Tîrgu Mureș și calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Sîncraiu de Mureș, județul Mureș, încãlcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (1) ºi alin. (2), lit. a) și art. 97, alin. (1) și alin. (2), lit. b) din Legea nr. 161/2003.
16. IGNAT GHEORGHE, consilier local al orașului Ungheni, județul Mureș
INCOMPATIBILITATE

În perioada 15 februarie – 24 iunie 2016, a deținut și a exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncã în aparatul propriu al primarului orașului Ungheni, județul Mureș (consilier personal în cadrul cabinetului primarului), încãlcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.
17. HORDOBEȚ IULIAN HOREA, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Șelimbar, județul Sibiu
INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitãrii mandatul de consilier local, Primãria Comunei Șelimbãr, județul Sibiu a emis facturi fiscale (achiziții directe de produse) cu S.C. O.K. Bobo S.R.L., (societate comercialã în cadrul cãreia persoana evaluatã deține calitatea de asociat unic și soția acestuia deține funcția de administrator), în baza cãrora, societatea comercialã menționatã mai sus a încasat suma totalã de 206.209,32 Lei, încãlcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.
18. BORZA SANDU COSMIN, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Ciuruleasa, județul Alba
INCOMPATIBILITATE

În perioada 19 septembrie – 28 decembrie 2016 a deținut și a exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncã în aparatul propriu al primarului, încãlcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003.
19. NEMEª ILIE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Cornereva, judeþul Caraº-Severin
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada deþinerii calitãþii de consilier local, a participat la deliberarea ºi adoptarea unei Hotãrâri prin care s-a aprobat închirierea unor suprafeþe de teren din golul alpin al comunei Cornereva la crescãtorii de animale persoane fizice din comuna Cornereva.
Ulterior, persoana evaluatã, în calitate de concesionar, a încheiat un Contract de concesiune pentru terenuri-categoria de folosinþã pãºune cu Consiliul Local al comunei Cornereva, în calitate de concedent, având ca obiect terenul în suprafaþã de 16 ha, categoria de folosinþã pãºune, durata contractului fiind stabilitã la 3 ani.
De asemenea, persoana evaluatã a participat la deliberarea ºi adoptarea unei Hotãrâri prin care s-a modificat durata contractului de închiriere menþionat mai sus, la o perioadã de 5 ani.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.
20. BUZICÃ ION, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Izvoarele, județul Giurgiu
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea a trei Hotãrâri emise de Consiliul Local Izvoarele privind organizarea pãșunatului pe pãșunea comunalã aparținând domeniului privat al comunei Izvoarele aflat în administrarea Consiliului Local al comunei Izvoarele. Persoana evaluatã a votat favorabil, deși avea posibilitatea sã anticipeze cã o decizie prin care s-ar aproba concesionarea pãșunilor prezintã un avantaj pentru sine.

Ulterior, în baza acestor Hotãrâri, persoana evaluatã a încheiat contracte între aceasta și Primãria comunei Izvoarele, județul Giurgiu fãrã sã anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46 din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75, lit. a) și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.
CERNÃTESCU MARCU SILVIU, BRANECI MARIN, BROȘTEANU IONEL și BUZICÃ ION nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare.

Comenteaza acest articol

css.php